Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Koronowie z filią w Bydgoszczy

O nas

    Z kart historii. Istniejemy od 1977r. W okresie  01.09.1977r.do lutego 1978r. poradnia funkcjonowała jako filia Wojewódzkiej Poradni Wychowawczo-Zawodowej w Bydgoszczy przy ulicy Hetmańskiej 33 ( obecnie Poradnia nr 2).
Od 01.03.1978r. stała się samodzielną placówką. Pierwszym dyrektorem Poradni Wychowawczo-Zawodowej w Koronowie była Pani mgr Janina Zawadzka. Od początku nasza siedziba mieściła się w Koronowie na ulicy Pomianowskiego 16. W 1997r. została przekształcona w Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną a w 2002r. zmieniliśmy miejsce na ulicę Kotomierską 3.
1.01.2009r. uchwałą Rady Powiatu powstała filia w Bydgoszczy obecnie przy ulicy Zygmunta Augusta 16.


img

Jesteśmy placówką, która zajmuje się bezpłatną profesjonalną pomocą psychologiczno-pedagogiczną i logopedyczną.


MISJĄ poradni jest udzielanie pomocy dzieciom i młodzieży w osiąganiu wszechstronnego, optymalnego rozwoju oraz wspieranie środowiska wychowawczego w tworzeniu warunków sprzyjających temu rozwojowi.


Wykonujemy badania psychologiczne, pedagogiczne,logopedyczne.


Swoim zasięgiem obejmujemy gminy Powiatu Bydgoskiego: Koronowo, Dobrcz, Solec Kujawski ,Białe Błota, Dąbrowa Chełmińska,  Nowa Wieś Wielka, Osielsko, Sicienko i część gminy Pruszcz Pomorski.

                                                Pod naszą opieką jest 78 szkół i placówek oraz ponad 14,5 tysiąca uczniów


Kadra

mgr Aneta Ruprikp.o. dyrektor

mgr Danuta Sobołtyńska- kierownik filii

dr n.med. Justyna Szrajda -lekarz psychiatra

dr n.med. Jerzy Maciejewski -lekarz konsultant

mgr Agnieszka Dłuska -pedagog

mgr Agnieszka Chmielińska -psycholog, terapeuta behawioralny

mgr Aleksandra Urbańska-Górska -pedagog, logopeda, surdopedagog, tyflopedagog

mgr Aneta Babińska -psycholog

mgr Daria Jakubowska-pedagog

mgr Dariusz Piotrowski- psycholog, 

mgr Ewa Aftka-pedagog, surdopedagog, tyflopedagog, 

mgr Ewa Staszczyk -psycholog, psychoterapeuta

mgr Grażyna Wiśniewska -pedagog

mgr Halina Auchimik -psycholog

mgr Jadwiga Mocna -psycholog, surdopedagog, tyflopedagog

mgr Jagoda Bednarek -psycholog

mgr Joanna Porzych-pedagog, doradca zawodowy

mgr Joanna Buchholz - logopeda, surdopedagog

mgr Kamila Przykucka -neurologopeda

mgr Karina Broda -psycholog, surdopedagog, psychoterapeuta

mgr Karolina Zawiszewska-Fons-pedagog

mgr Klaudyna Iwulska -psycholog

mgr Maria Skoczyńska-Grygier -psycholog,

mgr Magdalena Świeżak -pedagog, tyflopedagog

mgr Sylwia Śmigielska - logopeda, wczesna interwencja logopedyczna

Iwona Rożek -samodzielny referent

Martyna Papierowska -pomoc administracyjna/ obsługa

mgr Ewa Szymańska -samodzielny referent


Zadania

        
1. Do zadań poradni należy w szczególności:

1)      diagnozowanie poziomu rozwoju, potrzeb i możliwości oraz zaburzeń rozwojowych  i zachowań dysfunkcyjnych dzieci i młodzieży w tym:

a) predyspozycji i uzdolnień,

b) przyczyn niepowodzeń edukacyjnych,

c) specyficznych trudności w uczeniu się,

2)   wspomaganie dzieci i młodzieży odpowiednio do ich potrzeb rozwojowych i

      edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych, w tym zwłaszcza dzieci i

       młodzieży:

a) szczególnie uzdolnionych,

b) niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie lub zagrożonych niedostosowaniem społecznym,

c) ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się,

d) z zaburzeniami komunikacji językowej,

e) z chorobami przewlekłymi,

3)   prowadzenie terapii dzieci i młodzieży, w zależności od rozpoznanych potrzeb, w 

      tym dzieci i młodzieży z zaburzeniami rozwojowymi, z zachowaniami

      dysfunkcyjnymi, niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie lub zagrożonych

      niedostosowaniem społecznym oraz ich rodzin,

4)   pomoc dzieciom młodzieży w wyborze kierunku kształcenia i zawodu oraz planowaniu

      kształcenia i kariery zawodowej oraz wspieranie nauczycieli  przedszkoli, szkół i

      placówek w planowaniu i realizacji zadań z zakresu doradztwa edukacyjno –

      zawodowego,

5)   wspomaganie dzieci i młodzieży z trudnościami adaptacyjnymi związanymi z

       różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska edukacyjnego, w tym związanymi

        z wcześniejszym kształceniem za granicą,

6)   pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych

      możliwości, predyspozycji i uzdolnień dzieci i młodzieży,

7)   podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i

      młodzieży, w tym udzielanie pomocy psychologiczno – pedagogicznej dzieciom i 

      młodzieży z grup ryzyka oraz ich rodzicom,

8)   współpraca ze szkołami i placówkami w rozpoznawaniu u uczniów specyficznych 

      trudności w uczeniu się, w tym ryzyka wystąpienia specyficznych trudności w

      uczeniu się u uczniów klas I – III szkoły podstawowej,

9)   współpraca z przedszkolami, szkołami i placówkami przy opracowywaniu i realizowaniu

      indywidualnych programów edukacyjno – terapeutycznych, o których mowa w

      przepisach w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla

     dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w

      przedszkolach, szkołach i oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych oraz w

      przepisach w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla

      dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w

      specjalnych przedszkolach, szkołach i oddziałach oraz w ośrodkach, oraz planów 

      działań wspierających, o których mowa w przepisach w sprawie  zasad udzielania i

      organizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej w publicznych przedszkolach,

      szkołach i placówkach,

10)  współpraca w udzielaniu i organizowaniu przez przedszkola, szkoły i placówki

       pomocy psychologiczno – pedagogicznej,

11)  wspomaganie wychowawczej i edukacyjnej funkcji rodziny;

12)  wspomaganie wychowawczej i edukacyjnej funkcji przedszkola, szkoły lub

       placówki, w tym udzielanie nauczycielom pomocy w rozwiązywaniu problemów

       dydaktyczno – wychowawczych,

13)  prowadzenie edukacji dotyczącej ochrony zdrowia psychicznego wśród dzieci i

       młodzieży, rodziców i nauczycieli,

14)  udzielanie, we współpracy z placówkami doskonalenia nauczycieli, wsparcia   

       merytorycznego nauczycielom, wychowawcom grup wychowawczych i specjalistom

       udzielającym pomocy psychologiczno – pedagogicznej w przedszkolach, szkołach i

       placówkach.
 

2. Poradnia realizuje zadania w szczególności przez:

·         diagnozowanie;

·         opiniowanie,

·         działalność terapeutyczną,

·          prowadzenie grup wsparcia,

·         prowadzenie mediacji,

·         interwencję kryzysową,

·         działalność profilaktyczną,

·         poradnictwo,

·         konsultacje,

·         działalność informacyjno – szkoleniową.


www.000webhost.com